Det här kan jag hjälpa er med

(Fysiskt på plats eller digitalt)

Utbildning, föreläsning och workshops

Utbildning, föreläsning och workshops erbjuds inom nedan områden. Innehållet och upplägget skräddarsys utifrån behov och önskemål. Samtliga bygger på aktuell forskning och genomförs med hög grad av interaktiva övningar och reflektion. 
 

Efter varje insats har samtliga deltagare fått en påfylld ryggsäck med konkreta verktyg som de omgående kan omsätta i praktiken, för att nå önskade förändringar, resultat och effekter. 
 

 • Transformativt/utvecklande ledarskap (Den mest vetenskapligt studerade ledarskapsteori som ger bäst effekter och resultat), vad är det och hur utövas det? 
 • Hjärnsmart och hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - Varför är det viktigt och hur utövas det?
 • Att leda förändring och utvecklingsuppdrag, från start till mål, med goda resultat
 • Retorik och kommunikation 
 • Självledarskap
 • Att skapa balans i livet 
 • Att ge och ta emot feedback 
 • Mentorskap
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering
 • Utvecklingssamtal och lönesamtal
 • Att växa upp med våld i hemmet 

Vår kultur - Ledningsgrupps- och teamutveckling

Hur optimerar och frigör ni resurserna i ert team, så att den blir välfungerande och högpresterande, utifrån era gemensamma mål och visioner? Hur behöver ni "lira" tillsammans för att göra varandra bättre? 
 

Tillsammans arbetar vi fram "vår kultur" utifrån ett flertal områden som exempelvis:

 • Aktuellt nuläge
 • Önskat nyläge
 • Verksamhetsidé
 • Förväntningar 
 • Kommunikation
 • Beslutsprocess
 • Spelregler
 • Strategier

När vi är klara har ni en tydlig konkret karta, kompass samt riktning för ert fortsatta samarbete, som kontinuerligt följs upp och uppdateras i er vardag. 

Ovan insats är mycket uppskattad av så väl politisk ledning, strategiska, taktiska och operativa chefer samt medarbetare. Arbetet ger betydande resultat och effekter på kort och lång sikt. 

Handledning i grupp

Utifrån en strukturerad metod arbetar vi med faktiska case och utmaningar från vardagen. Genom det tar vi vara på gruppens samlade kompetens och erfarenheter samtidigt som varje deltagare fyller på sin ryggsäck med nya perspektiv och lösningar. Mellan tillfällena prövas olika lösningar som följs upp vid kommande tillfälle med syfte att ta fasta på nya lärdomar och effekter.


Metoden fungerar mycket bra för chefer och ledare samt medarbetare med olika roller och uppdrag. 


Rekommenderat antal per grupp är 6-7 stycken

Coachning  

Genom coachande samtal kartlägger och arbetar vi med dina behov utifrån uppdrag och mål. Vi utgår från ditt nuläge och arbetar oss fram till ett önskeläge. Arbetet sammanställs i en handlingsplan som vi löpande följer upp. Delar av eller hela samtalet kan med fördel utföras under walk and talk utomhus. 


Coachningen kan upplevas som utmanande och krävande, utifrån vilket område vi arbetar med.  


Ta fram vision, mål, värderingar samt en konkret handlingsplan

Tillsammans tar vi fram er riktning i form av vision, mål, värderingar och en konkret tidsstyrd handlingsplan. Vi tar även fram hur ni på bästa sätt kan följa upp och förstärka ert arbete och önskvärda beteenden. Efter insatsen har ni en tydlig och gemensam målbild, karta och kompass som direkt kan omsättas i praktiken. Förutom det ökar ägandet, motivationen och ansvarstagandet i det fortsatta arbetet, när delaktighet ges redan från början.

Strategisk kommunikationsplan

Jag hjälper er att ta fram en strategisk kommunikationsplan så att ni arbetar medvetet över tid med hur ni vill och behöver kommunicera internt och externt.

Chef på plats

Jag hjälper er när ni behöver en senior ledare på plats under kortare eller längre perioder,  t ex vid förändringsuppdrag, rekrytering, projekt eller vid andra tillfällen. Jag har lång erfarenhet från operativ, taktisk och strategiskt ledarskap samt stora förändrings och utvecklingsuppdrag.

Kartläggning, analys och förbättringsförslag

Jag hjälper er att kartlägga och analysera olika utvecklings- och förändringsbehov samt lämnar förslag på konkreta förbättringar som bidrar till goda resultat och måluppfyllelse. Exempelvis: 

 • Hur kan er verksamhet anpassas eller bli mer följsam till omvärldens förändringar?
 • Hur kan ni använda era resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt?
 • Vilka effektiviseringsmöjligheter finns hos er?
 • Hur fungerar styrning och ledning i er organisation?
 • Hur fungerar kommunikation och målarbetet? 

Ta fram stödmaterial

Jag hjälper er att ta fram stödmaterial som underlättar arbetet i olika situationer. Exempelvis:

 • Samtalsstöd för utvecklingssamtal
 • Samtalsstöd för lönesamtal
 • Lönekriterier
 • Stöd för kontinuerlig uppföljnings- och feedbacksamtal
 • Stöd för mötesagenda, protokoll, beslutslogg, minnesanteckningar samt uppföljning
 • Årsplanering
 • Prioriteringsstöd
 • Stöd till egen reflektion och planering
 • Checklistor i olika situationer