Det här kan jag hjälpa er med

Alla uppdrag bygger på aktuell forskning och evidens och genomförs fysiskt på plats eller digitalt. De kan också genomföras på svenska eller engelska. Uppdragen skräddarsys utifrån era behov, nuläge och önskat nyläge. I många fall genomförs de med hög grad av delaktighet där teori varvas med övningar, reflektion och diskussion för ökad förståelse och medvetenhet, kopplat till den egna verkligheten. Efter genomförandet har deltagarna fyllt på sin ryggsäck med ökad kunskap och flertalet konkreta verktyg som de direkt kan omsätta i praktiken. 

Utbildningar, föreläsningar och workshops

Erbjuds inom nedan områden: 

 • Transformativt - Utvecklande ledarskap (Den mest vetenskapligt studerade ledarskapsteori som ger bäst effekter och resultat)
 • Effektfullt ledarskap
 • Hjärnsmart ledarskap (passar alla målgrupper
 • Självledarskap - Personlig effektfullhet
 • Att leda förändring och utvecklingsuppdrag, från start till mål, med goda resultat
 • Kommunikation och retorik
 • Att genuint lyssna 
 • Att ge och ta emot feedback 
 • Svåra samtal 
 • Utvecklings- och lönesamtal
 • Konflikthantering
 • Mentorskap
 • Att skapa balans i livet
 • Att växa upp med våld i hemmet 

Vår kultur och vårt samarbete

Tillsammans arbetar vi fram "vår kultur och vårt samarbete" utifrån ett flertal viktiga områden som exempelvis:

 • Vårt nuläge
 • Önskat nyläge
 • Verksamhetsidé
 • Förväntningar 
 • Kommunikation
 • Beslutsprocess
 • Spelregler
 • Strategier

När vi är klara har ni en tydlig och konkret karta, kompass samt riktning för ert fortsatta samarbete, som kontinuerligt följs upp och uppdateras i er vardag. 

Ovan insats är mycket uppskattad av så väl politisk ledning, strategiska, taktiska och operativa chefer samt medarbetare. Arbetet ger betydande resultat och effekter både på kort och lång sikt. 

"Den gyllene zonen" 

-  Samarbetet mellan högsta politiska- och tjänstepersons ledningen i en kommun

Tillsammans med högsta politiska ledningen och kommunchefens ledningsgrupp i kommunen tar vi fram hur samarbetet behöver vara och utvecklas för att uppnå aktuella och gemensamma mål och visionen för kommunens och medborgarnas bästa, samtidigt som vi gör varandra bättre under processens gång. 

Coachning  

Coachning erbjuds till ledare, medarbetare och privatpersoner. Det erbjuds även till par som vill utveckla sin relation. 

Under coachningen utgår vi från helheten i livet, där delar ofta påverkar varandra. Tillsammans kartlägger och arbetar vi med aktuella behov, nuläget och önskat nyläge samt hur och vad som behövs för att nå dit. På ett tryggt sätt sker en successiv utveckling i takt med ökad medvetenhet, förståelse och träning av nya beteenden och tankesätt i praktiken. 

Något som är mycket uppskattat är att delar av eller hela samtalet genomförs under walk and talk utomhus i naturnära områden. Det är en möjlighet som beslutas tillsammans med dig.  

I vissa fall berör vi områden som är mer känslosamma för att kunna ta steg framåt och det kan kännas både utmanande och krävande. Alla känslor är lika mycket värda och hos mig kan du tryggt visa de du bär på, så att vi kan arbeta med dem. 

Handledning i grupp

Utifrån en strukturerad metod arbetar vi med faktiska case och utmaningar från vardagen. Genom det tar vi vara på gruppens samlade kompetens och erfarenheter samtidigt som varje deltagare fyller på sin ryggsäck med nya perspektiv och lösningar. Mellan tillfällena prövas olika lösningar som följs upp vid kommande tillfälle med syfte att ta fasta på nya lärdomar och effekter.

Metoden fungerar mycket bra för chefer och ledare samt medarbetare med olika roller och uppdrag. 

Rekommenderat antal per grupp är 4-7 stycken

Tema styrda samtalsgrupper

I mindre grupper arbetar vi med olika situationer från deltagarnas liv, både det som är direkt kopplat till arbetet, privatlivet eller både och. 

Varje grupp består av mellan 3-6 stycken deltagare och kan styras till enbart män eller kvinnor samt mixat, utifrån det ämne som är i fokus. 

Gruppen träffas 3-6 gånger, exempelvis en gång i månaden. 

Nedan framgår några olika teman: 

 • Utvecklas i livet - Dit vill jag

 • Utveckla mitt självledarskap 

 • Utveckla min kommunikation

 • Utveckla mitt företagande

 • Utveckla mitt formella ledarskap

 • Hantera och leva med min sorg

Vision och mål - Riktningen framåt

Tillsammans tar vi fram den riktning ni vill ha hos er. Det kan vara allt från: 

- Er vision

- Era mål och delmål

- Hur och vad ni ska göra för att nå målen

- Hur och när ni ska följa upp målarbetet samt varför

- Era värderingar eller värdeord

Arbetet sammanställs i en konkret handlingsplan för att underlätta uppföljningsarbetet

Efter uppdraget har ni en tydlig och gemensam riktning eller en karta och kompass som direkt kan omsättas i praktiken. 

När hög delaktighet ges från början skapas ökad motivation och ansvarstagande i det fortsatta arbetet framåt. Ni äger arbetet tillsammans. 

Kartläggning av olika situationer

Jag hjälper er att kartlägga och analysera olika situationer med utvecklings- och förändringsbehov samt lämnar förslag på konkreta förbättringar som bidrar till goda resultat och måluppfyllelse. 

Exempelvis: 

- Aktuell arbetssituation och arbetsmiljö

- Samarbetet inom och mellan olika team

- Hur fungerar styrning och ledning i er organisation?

- Hur fungerar kommunikation och målarbetet? 

- Hur kan ni använda era resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt?

Konsult på plats

När ni behöver en erfaren:

- Chef eller ledare 

- Förändringsledare/agent

- Stöd till ledare 

- Stöd i särskilda situationer

På plats i er verksamhet kan ni anlita mig för kortare och längre perioder. 

Innan genomförandet går vi tillsammans  igenom ert behov, omfattning, önskat nyläge samt förväntningar på uppdraget. Under uppdraget följer vi upp löpande hur det går för eventuella justeringar och när det avslutas utvärderar vi helheten och att det förväntade är levererat. 

Stödmaterial 

Jag hjälper er att ta fram stödmaterial och mallar som underlättar arbetet i olika situationer. Exempelvis:

- Samtalsstöd för utvecklingssamtal

- Samtalsstöd för lönesamtal

- Lönekriterier

- Stöd för kontinuerlig uppföljnings- och feedbacksamtal

- Stöd för mötesagenda/dagordning, protokoll, beslutslogg, minnesanteckningar samt uppföljning

- Årsplanering

- Prioriteringsstöd

- Stöd till egen reflektion och planering

- Checklistor i olika situationer